top of page
IMG_7057.jpg

MUNDI
CURIOSA.

Mundi Curiosa - jest wystawą-opowieścią. Onirycznym, wizualnym poematem, który zaprasza w podróż przez surrealistyczne krajobrazy ludzkiej jaźni, będące odbiciem niewypowiedzianych połączeń i związków między wszystkimi elementami znanego świata; Wszechświat rozmaitych stanów emocjonalnych i psychicznych; Doświadczenia życia w sensie materialnym i duchowym. Jest refleksją nad cudownością i dramatem człowieczej egzystencji. Wędrówka ludzkiej świadomości przez wypełniony symbolami kosmos, w poszukiwaniu sensu (czy tajemnicy), który kusi pozorną możliwością poznania jednocześnie pozostając nieuchwytnym. Dramat opowiedziany językiem z pogranicza sztuki klasycznej, symbolicznej oraz młodzieżowej kontrkultury przełomu wieków (komiks, gry wideo, off i pop). Można powiedzieć, że treścią tych obrazów stała się podróż ludzkiej świadomości czy duszy przez niezwykłość naszego istnienia, cudowność i niebezpieczeństwa doświadczania życia. Rodzaj ekspedycji w głąb wszechświata w znaczeniu astronomicznym, astrologicznym i alchemicznym. Kosmos zewnętrzny i wewnętrzny, duchowy. Osobista, intuicyjna kosmogonia.

Project Mundi Curiosa - is a selfnarrative tale. A dreamlike, visual poem that invites you on a journey through the surreal landscapes of the human self; which reflects an unspoken connection between all living entities on the known world. The universe of various emotional and mental states; Experiences of life in a material and spiritual sense. It is a reflection on the wonder and drama of human existence. The journey of human consciousness through the cosmos filled with symbols, in search of a meaning (or mystery) that tempts with the apparent possibility of knowing while remaining elusive. A drama told in a language bordering on classical art, symbolic art and youth counterculture at the turn of the century (comics, video games, off and pop). It can be said that the content of these pictures is the journey of human consciousness or soul through the uniqueness of our existence, the wonder and dangers of experiencing life. A kind of expedition into the universe in an astronomical, astrological and alchemical sense. External and internal, spiritual cosmos. Personal, intuitive cosmogony.

(click gallery to see it in fullscreen)

bottom of page