top of page

DRAWINGS.

Rysuję. Wszystkim i po wszystkim. To dla mnie regularna praktyka, mantra, zupełnie jak codzienny pacierz. Kolejne zeszyty, notesy, szkicowniki - od lat zapełniam je rysunkami. Podstawowy i najważniejszy filar wszystkich sztuk i wielu ludzkich profesji to jednocześnie niezbędny składnik mojej twórczości. Jeśli przypływa do mnie inspiracja, idea czy pomysł, gdy prześladuje mój umysł i duszę - objawia się poprzez rysunek. Tematy rysunków stają się tożsame z tematami innych moich utworów. Stanowią one zarazem źródło wiedzy dla mnie, jako twórcy, jak i podstawę formalną do budowania wszelkich kompozycji, czy to malarskich, czy przestrzennych. Zdarza się, że rysunek staje się ziarnem, początkiem wzrostu dla jakiegoś obrazu lub instalacji. Niekiedy taki rysunek interpretuję w grafice, ale zdarza się także, że stawiam go w charakterze samodzielnego dzieła.

I draw. Using everything and on everything. It’s a regular practice for me, a mantra, just like an everyday prayer. Next notebooks, sketchbooks - for a long time I’m filling them with pictures. The basic and most important pillar of every art, of every human profession. Simultaneously, it’s an essential element of my body of work. If an inspiration comes to me, an idea, a concept, when it’s haunting my mind and soul - it manifests in a drawing. Topics of drawings become identical to the topics of different pieces of mine. They are the source of knowledge about me, myself and I as an artist - but also, they are the formal base to build any composition, pictorial or spatial. From time to time, a drawing becomes the seed, it’s the beginning of a painting or an installation. Sometimes I interpret it in graphics, sometimes I leave it as an independent piece.

bottom of page