top of page

PAINTINGS.

Przestrzeń, choć eksplorowana przez człowieka od tysięcy lat, wciąż niezbadana i przejawiająca potencjał do rozwoju. Malarstwo. Urzeka mnie swoją pojemnością. Dziedzina sztuk pięknych, w której zaskakuje rozmaitość mediów, jakie można wykorzystać w tworzeniu obrazu. To sztuce awangardowej XX-tego wieku zawdzięczamy: poszerzenie możliwości malarstwa o nowe techniki i tworzywa, zatarcie wielu granic między formami i pojawienie się w obrazach zabiegów kolażowych, assemblage, instalacji przestrzennych elementów, działania graficzne w rozmaitych technikach czy korespondencje z obiektem, fotografią oraz wideo. Wszystkie te nowości, o ile świadomie użyte, służą działaniu i wartości dzieła sztuki, są równoważne oraz dostępne malarzom współczesnym. Wolność, wielość możliwości i pojemność pojęcia obrazu jest jednocześnie trudnością, ale i błogosławieństwem dla tworzących dziś artystów. Również dla mnie.

Outer-space, even though it’s being explored by humans since thousands of years - it’s still unknown and full of potential to evolve. Painting. Captivating with its capacity. It’s a field of fine arts that surprises with diversity of media that can be used while creating a painting. Thanks to avant-garde art we’ve gained: new techniques and materials used in painting, connectivity of forms and presence of collage, assemblage, installations made of spacious objects, pictorial actions in different techniques or correspondance with objects, photographs and video. All of those fresh, new elements - if used consciously - can support the way that a piece of art is received and increase its value. They’re equal and available for contemporary painters. Freedom, variety of possibilities and capacity of the term ‘image’ is a difficulty and - in the same time - a blessing for artists creating nowadays.

bottom of page